Strona startowa -> INFORMACJE -> Dowody osobiste
               IMIENINY:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kontakt:  
 
Gmina Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
  065 549 60 71
  065 549 69 77
  [email protected]

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  Dowody osobiste
 Strona:  1  
 UWAGA - INFORMACJA2010-10-04  

Urząd Gminy w Przemęcie przypomina wszystkim obywatelom, że z dniem 1 stycznia 2009 r. uległy zmianie zasady unieważniania dowodów osobistych. Wynika  to z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1198).
Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym obywatel zobowiązany jest do złożenia nowego wniosku o wydanie dowodu osobistego.
W przypadku nie złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego taki dokument jest unieważniany z urzędu po upływie trzech miesięcy od dnia dokonania zmiany.

więcej »
 WYMIE? DOWÓD OSOBISTY2007-07-10  

W roku 2007 kończy się wymiana starych dowodów osobistych (książeczkowych). Dokumenty te należy wymienić do dnia 31 grudnia 2007 roku, tego dnia stracą one bowiem swoją ważność. Wszyscy ci, którzy nie zdążą z wymianą, znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ nie będą mogli m.in. załatwić formalności w urzędach, odebrać listu  poleconego na poczcie, wziąć kredytu bankowego, sprzedać lub kupić mieszkania, itp. Osoby, które będą zwlekać z wymianą dowodu osobistego do końca 2007 roku, mogą oczekiwać w długich kolejkach w trakcie składania wniosku w urzędach, a także na odbiór nowego dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty

Zarówno złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jak i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby.

- wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego;
- dwie aktualne, wyra?ne i jednakowe fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Jednakże osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego;
- odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński;
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku. Przy wymianie dowodu osobistego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy ponowne złożenie odpisów skróconych akt stanu cywilnego nie jest wymagane;
- na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Termin i sposób załatwienia

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Osoby małoletnie, które ukończyły 13 rok życia w obecności rodzica/opiekuna prawnego osoby. Małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia składają wniosek w obecności obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Wniosek wypełnia i podpisuje wnioskodawca. W przypadku małoletniego lub osoby niepełnosprawnej, która nie może złożyć podpisu, wnioskodawca oraz opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy składa stosowne oświadczenie o niemożności złożenia podpisu.

W obecności interesanta, pracownik sporządza formularz (druk ścisłego zarachowania) zawierający w części A dane osobowe, zdjęcie, termin ważności dowodu osobistego, pieczęć wystawcy oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzania formularza a w części B potwierdzenie złożenia wniosku oraz termin odbioru dowodu osobistego. Część B otrzymuje wnioskodawca. Dokument ten stanowi podstawę do odbioru dowodu osobistego.

Wnioskodawca potwierdza zgodność danych osobowych zawartych w części A formularza własnoręcznym podpisem.

Dowód osobisty odbiera się osobiście. Przy odbiorze wnioskodawca zwraca część B formularza, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego (w przypadku zagubienia części B formularza, wnioskodawca składa stosowne oświadczenie, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego).
Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i zwraca z urzędu wnioskodawcy.
Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP.

Termin załatwienia:
- trzydzieści dni od daty złożenia wniosku.
- w szczególnych przypadkach w/w termin może być krótszy lub dłuższy.

Opłata

Dowód osobisty wydaje się po uiszczeniu należnej opłaty stanowiącej równowartość kosztów jego wydania. Za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
Opłatę za wydanie / wymianę dowodu osobistego wpłaca się do kasy właściwego urzędu gminy wydającego dowód osobisty lub na rachunek bankowy tego urzędu. Opłata ta może być pobrana przez organ właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy,
w którym złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Zwalnia się opłaty za wydanie / wymianę dowodu osobistego osoby:
- ubiegające się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku; 
- zobowiązane do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub lokalu; 
- które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych; 
- przebywające w domach opieki społecznej lub pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej albo rentę socjalną; 
- małoletnie przebywające całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

 

więcej »
  POSZUKAJ NA STRONIE:  


 


 

 
Jest nas 14.056 osób
(31.12.2014)

 

 


Oddział Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Przemęcie


Komenda Powiatowa Policji
w Wolsztynie

  

 

 


 liczba odwiedzin: 3062385      online: 1
Webmaster Mbest 2006