Strona startowa -> Finanse gminy -> Budżet gminy 2009
               IMIENINY:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kontakt:  
 
Gmina Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
  065 549 60 71
  065 549 69 77
  [email protected]

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  Budżet gminy 2009
  2007-03-05  

Budżet Gminy Przemęt 2009

Uchwała Nr XXV/206/08
Rady Gminy Przemęt
z dnia 16 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu Gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 33 704 533 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33 521 533 zł

- dochody majątkowe w kwocie 183 000 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 4 754 560 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 37 585 124 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 wydatki bieżące w wysokości 29 451 047 zł, w tym na: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13 948 929 zł,

b) dotacje - 1 464 679 zł,

c) wydatki na obsługę długu - 200 000 zł,

wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 8 134 077 zł, w tym na:

a) dotacje - 760 000 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009‑2011, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i innych ?ródeł zagranicznych, zgodnie załącznikiem Nr 5.

5. Wydatki majątkowe jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 6      

6. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.754.560 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 3;

§ 3

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 190 000 zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu w kwocie 3 880 591 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

§ 5

1.Tworzy się rezerwy:                                                            

1) ogólną w wysokości 250 000 zł;

2) celowe w wysokości 850 000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł,

b) na realizacje zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania 400 000 zł,

c) na realizacje zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 100 000 zł,

d) na realizacje zadań własnych z zakresu publicznych dróg gminnych 100 000 zł,

e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000 zł  

§ 6

1. Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w kwocie 2 224 679 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7

Określa się plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 275 705 zł, wydatki w wysokości 275 705 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 50 500 zł;

2) wydatki 90 500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.                  

§ 9

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie  5 409 307 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3 880 591 zł;     

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 028 716 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.  

§ 11

1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu przejściowego do wysokości 500 000 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie z paragrafami 401, 404, 410, 411, 412, 413, 417, 605, 606.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

§ 12

Ustala się kwotę 1 000 000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Klecha

Załączniki - http://www.bip.przemet.pl/

       <- powrót        
  POSZUKAJ NA STRONIE:  


 


 

 
Jest nas 14.056 osób
(31.12.2014)

 

 


Oddział Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Przemęcie


Komenda Powiatowa Policji
w Wolsztynie

  

 

 


 liczba odwiedzin: 3062385      online: 1
Webmaster Mbest 2006