Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - zadania publiczne2015-01-12  

Wójt Gminy Przemęt na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późniejszymi zmianami. zmianami), oraz Uchwały Nr XLIII/348/14 Rady Gminy Przemęt z dnia 27.11.2014 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMĘT W 2015 ROKU.
>> Tekst ogłoszenie konkursu ofert (doc)
>> Tekst ogloszenia konkursu ofert (pdf)
>> Wzór oferty, umowy oraz sprawozdania z wykonania zadania (pdf)
>> Wzór oferty (doc)
>> Wzór sprawozdania (doc)