Karta Dużej Rodziny2015-01-15  

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, z co najmniej trójką dzieci. Oferuje tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea i przejazdy komunikacją publiczną na terenie całego kraju.
Dzięki Karcie można uzyskać zniżki m.in. zniżki na przejazdy kolejowe - 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych - 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych.
Karta przyznawana jest niezależnie od dochodu rodziny wg zasad określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863). 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest:
1) rodzicowi (przez którego rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzącą rodzinny dom dziecka) oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony,
2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia - do ukończenia 18 roku życia,
3) dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia.
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Pełną listę można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie w pokoju nr 14 w godzinach urzędowania Ośrodka:
- w poniedziałki od godziny 7:30– 17:00,
- w wtorki, czwartki i piątki od godziny 7:30 – 15:00,
- w środy od godziny 7:00-15:00

Opracowano na podstawie informacji
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
na stronie www.mpips.gov.pl