IV sesja Rady Gminy Przemęt2015-01-19  

Zapraszamy na IV sesję Rady Gminy Przemęt, która odbędzie się 26 stycznia 2014 r. o godz. 14:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie.

Porządek obrad IV sesji: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu II i III sesji.
4. Interpelacje radnych. 
5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie  Wójta Gminy i Zastępcy Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Konwaliowej w miejscowości Mochy do kategorii dróg gminnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2014 – 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2015 rok: 
a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy.
b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz stanowisko wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii RIO,
c) Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady o projekcie uchwały budżetowej,
d) Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach Komisji Stałych,
e) Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
f) Przedstawienie  autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,
g) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
h) Głosowanie wniesionych propozycji  autopoprawek Wójta.
i) Głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków.
j) Głosowanie nad uchwałą budżetową.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt w obrębie eksploatacji powierzchniowej kruszywa zatwierdzonego uchwałą nr XLIV/276/2001 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2001 r.
12. Wolne głosy, wnioski i informacje.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
14. Zamknięcie obrad.