Ogłoszenie o przetargu2015-01-20  

Wójt Gminy Przemęt ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntu rolnego położonego w Przemęcie oznaczonego działką ewid. nr 445 o pow. 2,68 ha w tym: rola w klasie IVa o pow. 0,65 ha, rola w klasie IVb o pow. 0,87 ha i rola w klasie V o pow. 1,16 ha. Powyższa nieruchomość dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wolsztynie prowadzi księgę wieczystą nr PO1E/00048287/6, nie jest obciążona i przedmiotem stosunków zobowiązaniowych. Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolne. Wyjściowa stawka czynszu za dzierżawę ww. gruntu wynosi 37,31 q żyta/rok. Do wyliczenia wartości czynszu przyjmuje się wartość 1 q żyta przyjętą do podatku rolnego na dany rok. Czynsz płatny do dnia 1 września każdego roku. Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany jest opłacać podatek rolny.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 25,
- część jawna przetargu o godz. 9:30,
- część niejawna przetargu o godz.10:00.

OFERTY pisemne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt w pokoju nr 24 do dnia 23 lutego 2015 roku (włącznie) w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg
pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntu”.

Pisemna oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i je przyjmuje bez zastrzeżeń,
- nr działki oraz miejscowość w której położona jest działka, na którą składa się ofertę,
- oferowaną wysokość czynszu za działkę wyrażoną w q żyta

Z osobą wyłonioną na dzierżawcę gruntu zostanie zawarta umowa dzierżawy na okres do dnia 1 września 2024 roku.

Nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Urząd Gminy nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Ewentualne wznowienie granic staraniem i na koszt dzierżawcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt p. nr 13 lub pod nr telefonu 65 5496071 w. 56 w godzinach pracy Urzędu.
 

Wójt Gminy Przemęt
/-/ mgr inż. Dorota Gorzelniak

Przemęt, dnia 16.01.2015r.