Strona startowa
               IMIENINY:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kontakt:  
 
Gmina Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
  065 549 60 71
  065 549 69 77
  [email protected]

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Strona:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  
 Budżet 2015 przyjęty jednogłoście2015-01-29  

Na poniedziałkowej sesji, 26 stycznia, Rada Gminy Przemęt jednogłośnie uchwaliła budżet Gminy Przemęt na rok 2015.  Dochody gminy w roku 2015 ustalono na łączną kwotę  46.375.660 zł, natomiast wydatki na kwotę  50.405.060 zł.  Zauważalny deficyt w wysokości 4.029.400 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
Przyjecie budżetu poprzedziło m.in. odczytanie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji stałych Rady Gminy Przemęt.
Warto zwrócić uwagę, że znacząca kwota, bo aż ponad 11 mln zł została zaplanowana na wydatki inwestycyjne związane między innymi z budową sieci sanitarnej w miejscowościach: Mochy, Górsko, Olejnica i Starkowo II etap.

 Złote Logo dla Krokusa2015-01-27  

W piątek, 23 stycznia 2015 r. odbyło się Spotkanie Noworoczne Starosty Wolsztyńskiego. Podczas uroczystej gali, zostały wręczone Nominacje i Nagrody Gospodarcze Starosty Wolsztyńskiego „ZŁOTE LOGO”. Nagrody wręczane są w dowód uznania gospodarczych osiągnięć oraz za wsparcie udzielone samorządom.
Spośród nominowanych do nagrody w kategorii NAJCIEKAWSZY PRODUKT TURYSTYCZNY POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO tytuł laureata oraz statuetkę Złotego Logo zdobyły Ośrodek Wypoczynkowy Krokus z Wielenia za „KROKUSOWE SPOTKANIA Z WODĄ”. Nagrodę z rąk starosty Janusza Frąckowiaka odebrali prowadzący ośrodek Państwo Alicja i Krzysztof Słonina. GRATULUJEMY!!!

 Wójt Gminy Przemęt zawiadamia2015-01-27  

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębu wsi Kaszczor

Wójt Gminy Przemęt na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (Dz.U. z 2014r., poz. 1153) zawiadamia, że w dniach od 29 stycznia 2015r. do 30  marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 11 na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w obrębie wsi Kaszczor. W tym terminie zainteresowani właściciele lasów będą mogli zapoznać się z projektem planu urządzenia lasu.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 cytowanej ustawy o lasach uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Wójt Gminy Przemęt
/-/ mgr inż. Dorota Gorzelniak

 Rozstrzygnięcie konkursu historycznego2015-01-27  

26 stycznia br., podczas pierwszej w tym roku sesji Rady Gminy Przemęt, odbyło się rozstrzygniecie konkursu wiedzy o historii ziemi przemęckiej i wręczenie nagród zwycięzcom. Konkurs odbył się w listopadzie 2014 r. kiedy to 28 uczniów z terenu gminy Przemęt, wyłonionych w eliminacjach szkolnych, pisało test sprawdzający wiedzę historyczną. W konkursie startowali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Moch, Przemętu, Bucza, Kaszczoru, Radomierza i Starkowa. Spośród nich wyłonionych zostało ośmiu, którzy najlepiej napisali test. Nagrody książkowe najlepszym uczniom wręczyli: Wójt Gminy Przemęt Dorota Gorzelniak, Przewodniczący Rady Gminy Przemęt Jerzy Dominiak oraz Dyrektor GOK Przemęt Maciej Ratajczak. Więcej na stronie www.gok.org.pl.

 Wybory sołtysów i rad sołeckich2015-01-27  

W styczniu br. we wszystkich wsiach gminy Przemęt odbyły się zebrania wiejskie na których przeprowadzono wybory sołtysów i rad sołeckich. W większości miejscowości mieszkańcy wybrali dotychczasowych przedstawicieli wsi. Jedynie w pięciu miejscowościach nastąpiły zmiany gospodarzy. W Kaszczorze miejsce dotychczasowego sołtysa Kazimierza Jakuszyka zajął Mirosław Jacyno. W Perkowie nowym sołtysem został Szymon Wojciechowski, który zastąpił Czesława Praissa. Magdalena Kryś została sołtysem w Solcu, gdzie dotychczas funkcję tę pełnił Zenon Dreier, natomiast Monika Maćkowiak w Wieleniu, zastępując Edmunda Janowskiego. Nowego sołtysa wybrano również w Starkowie - został nim Adam Czapczynski, który zmienił Krzysztofa Wojtkowiaka.

więcej »
 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO2015-01-22  

Gmina Przemęt informuję, że producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcja rolnej od dnia 02.02.2015 r. do dnia 27.02.2015 r. w Urzędzie Gminy Przemęt w pokoju nr 1 wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. 

 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
 
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, nastąpi w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 2 lutego do dnia 27 lutego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (65) 549-60-71 wew. 39
 
 Ogłoszenie o przetargu2015-01-20  

Wójt Gminy Przemęt ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntu rolnego położonego w Przemęcie oznaczonego działką ewid. nr 445 o pow. 2,68 ha w tym: rola w klasie IVa o pow. 0,65 ha, rola w klasie IVb o pow. 0,87 ha i rola w klasie V o pow. 1,16 ha. Powyższa nieruchomość dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wolsztynie prowadzi księgę wieczystą nr PO1E/00048287/6, nie jest obciążona i przedmiotem stosunków zobowiązaniowych. Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolne. Wyjściowa stawka czynszu za dzierżawę ww. gruntu wynosi 37,31 q żyta/rok. Do wyliczenia wartości czynszu przyjmuje się wartość 1 q żyta przyjętą do podatku rolnego na dany rok. Czynsz płatny do dnia 1 września każdego roku. Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany jest opłacać podatek rolny.

więcej »
 IV sesja Rady Gminy Przemęt2015-01-19  

Zapraszamy na IV sesję Rady Gminy Przemęt, która odbędzie się 26 stycznia 2014 r. o godz. 14:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie. W programie obrad m.in. przyjecie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2014-2020 oraz uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2015 rok.

więcej »
 Przerwa w dostawie energii elektrycznej2015-01-19  

Informujemy, iż na terenie wsi Mochy nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 2 lutego 2015 roku w godzinach od 08:00 do 15:30. Przerwa w dostawie energii obejmuje: ul. Mleczarska 1, ul. Grzybowa, ul. Jeziorna, ul. Krótka, ul. Wąska, ul. Akacjowa, ul. Wolności 3-21, ul. Wolsztyńska 3-12, 14-19, mleczarnia. Informacja pochodzi ze str. internetowej  ENEA- Rejon Dystrybucji Leszno: http://www.operator.enea.pl/index.php?rejon=15

 Karta Dużej Rodziny2015-01-15  

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, z co najmniej trójką dzieci. Oferuje tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea i przejazdy komunikacją publiczną na terenie całego kraju.
Dzięki Karcie można uzyskać zniżki m.in. zniżki na przejazdy kolejowe - 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych - 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych.

więcej »
 Nowe zasady korzystania z sal2015-01-15  

Informujemy, że Urząd Gminy Przemęt w porozumieniu z Dyrektorami Szkół, którzy są dysponentami sal sportowych, ustalił nowe zasady dodatkowego i nieodpłatnego korzystania z tych sal.
Dzieci i młodzież szkolna, oprócz zajęć sportowych organizowanych w szkołach, może dodatkowo i nieodpłatnie korzystać z sal sportowych gminy Przemęt w terminach określonych niniejszym harmonogramem...

więcej »
 Zmiana miejsca lokalizacji targu2015-01-13  

Informujemy, iż w związku z prowadzonym remontem sali GOK w Przemęcie plac targowy został przeniesiony i zlokalizowany wzdłuż linii płotu naprzeciwko boiska sportowego (przy wigwamie).

 BUDOWA MIKROINSTALACJI PROSUMENCKICH WYKORZYSTUJĄCYCH LOKALNE, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII2015-01-13  

 Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków w formie informacji potwierdzającej zainteresowanie udziałem w programach dofinansowujących instalacje i mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii został przedłużony do 16.01.2015r.

więcej »
 WOŚP zagrała także w Przemęcie2015-01-12  

Grająca już od 23 lat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku, podobnie jak od kilku już lat, zagrała także w Przemęcie. Koncert Orkiestry zorganizowany 11 stycznia br. przez Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie oraz Zespół Szkół w Przemęcie odbył się wyjątkowo, ze względu na remont sali GOK, na szkolnej sali gimnastycznej. W tym roku zebraliśmy ponad 6 tys. zł. Więcej na stronie www.gok.org.pl.

 Zaproszenie do prac w komisji2015-01-12  

WÓJT GMINY PRZEMĘT zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.),
do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej. OGŁOSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ.

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - zadania publiczne2015-01-12  

Wójt Gminy Przemęt na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późniejszymi zmianami. zmianami), oraz Uchwały Nr XLIII/348/14 Rady Gminy Przemęt z dnia 27.11.2014 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMĘT W 2015 ROKU.

więcej »
 96. rocznica wyzwolenia Przemętu2015-01-10  

 6 stycznia 2015 r. w Przemęcie odbyły się uroczystości związane z 96 rocznicą wyzwolenia miejscowości oraz 11 rocznicą nadania przemęckiej szkole im. Powstańców Wielkopolskich. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym w Przemęcie. Po nabożeństwie zaproszeni goście, delegacje oraz mieszkańcy w asyście młodzieżowej orkiestry dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przemęcie oraz sztandarów udali się pod pomnik na przemęcki rynk aby złożyć kwiaty i wiązanki. Zobacz GALERIĘ.

  POSZUKAJ NA STRONIE:  


 


 

 
Jest nas 14.056 osób
(31.12.2014)

 

 


Oddział Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Przemęcie


Komenda Powiatowa Policji
w Wolsztynie

  

 

 


 liczba odwiedzin: 3020643      online: 1
Webmaster Mbest 2006